Regulamin

        Definicje

 1. Strona — strona internetowa pod nazwą obcaprasa.pl, funkcjonująca pod adresem https://obcaprasa.pl.
 2. Regulamin — niniejszy regulamin korzystania ze Strony.
 3. Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej oraz która korzysta ze Strony i z oferowanych w niej Usług.
 4. Profil Użytkownika — usługa, która pozwala przez długi okres przechowywać informację Użytkownika.
 5. Ustawa — ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2001, Nr 1010, poz. 926 z późn. zm.).
 6. Usługi – usługi komunikacyjne, pośrednictwa, reklamowe, społecznościowe oraz informacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).
 • Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania oraz świadczenia Usług za pomocą Strony.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na Stronie.
 3. Korzystanie ze Strony przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptowaniem przez niego zapoznania się z Regulaminem jego warunkami, które są w nim zawarte, i które zobowiązuje się przestrzegać.
 4. Strona zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w trybie jednostronnym w niniejszym Regulaminie, jednocześnie zobowiązując się do informowania Użytkowników o zachodzących zmianach poprzez opublikowanie ich na Stronie.
 5. Jeśli nie jest określono inaczej, Strona i użyte w niej elementy są jej własność oraz są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
 6. Umowa o świadczeniu Usług informacyjnych jest zaakceptowana przez Użytkownika z chwilą wpisania w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL Strony, która zawiera informację przedstawioną w ramach danej Strony. Także ww. umowa zostaje zaakceptowana przez Użytkownika w przypadku skorzystania przez niego z przekierowania do Strony i rozwiązana ww. umowy w momencie wyjścia ze Strony.
 • Korzystanie ze Strony i oferowanych w niej Usług
 1. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne.
 2. Użytkownik korzysta ze Strony na własny koszt oraz na własne ryzyko.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Strony w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu.
 4. Strona zastrzega sobie możliwość zablokowania lub innego ograniczenia dostępu na czas nieokreślony Użytkownika do Strony w przypadku, gdy Użytkownik korzysta ze Strony w sposób niezgodny z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu, np. Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy:
 • – dopuszcza się działań, które mogą utrudnić, destabilizować lub wywołać inne negatywne działanie na Stronę;
 • – narusza prawnie chronione prawa autorskie i dobra osobiste osób trzecich;
 • – narusza postanowienia Regulaminu.
 1. Użytkownik po zablokowaniu na podstawie ust. 4 niniejszego rozdziału przez Stronę nie ma prawa do ponownej rejestracji na Stronie bez uprzedniej zgody Strony udzielonej na piśmie.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Stronie oraz przekazywanie za jej pośrednictwem materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób, propagujące przemoc, nagannych moralnie oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety.
 3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Strony informacji dotyczącej innych Użytkowników i działania, które polegają na umieszczaniu lub rozsyłaniu informacji handlowej (tzw. Spam) przy pomocy funkcji lub usług Strony.
 4. Strona zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Strony do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.
 5. W celu prawidłowego korzystania ze Strony wymagane jest:
 6. połączenie z siecią Internet,
 7. przeglądarka internetowa Firefox lub kompatybilna z nią przeglądarka alternatywna, np. MS Internet Explorer,
 • Odpowiedzialność Strony
 1. Strona zastrzega sobie prawo do dokonywania:
 • – przerw lub zakłóceń w funkcjonowaniu Strony;
 • – zmian na Stronie bez wcześniejszego informowania Użytkowników.
 1. Strona nie ponosi żadnej odpowiedzialności (także cywilnej, karnej i administracyjnej):
 • – za aktualność, przydatność, dokładność oraz kompletność przedstawionych na Stronie informacji;
 • – przed Użytkownikami lub osobami trzecimi z tytułu szkód (bezpośrednich i pośrednich), w wyniku korzystania z danych i informacji przedstawionych na Stronie;
 • – za ewentualne roszczenia osób trzecich i Użytkowników za informację reklamowe, która znajduje się na Stronie w ramach świadczenia Usług reklamowych;
 • – za korzystanie przez Użytkownika ze Strony w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem i/lub regulaminów właściwych Usług;
 • – za decyzje podjęte przez Użytkownika lub inne osoby trzecie na podstawie informacji przedstawione na Stronie, w tym za tzw. utracone korzyści;

Własność intelektualna

 1. Wybór oraz układ opublikowanych treści na Stronie jest chroniony prawem autorskim.
 2. Strona zawiera utwory, które są chronione przez prawo autorskie:
 3. Informacje umieszczone na Stronie, których prawa autorskie należą do osób trzecich, Strona udostępnia na Stronie na podstawie obowiązującego prawa lub zawartych umów.
 4. Wszystkie prawa do informacji umieszczonych na Stronie, oraz elementów tekstowych, i in., wybór, układ Strony są zastrzeżone, jeśli nie zostało zaznaczono inaczej..
 5. Korzystanie z informacji, które są przedstawione na Stronie nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do przedstawionych informacji.
 6. Użytkownik może korzystać z przedstawionej informacji na Stronie tylko w zakresie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).
 7. Zabronione jest modyfikowanie, kopiowanie, redagowanie, rozpowszechnianie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób dowolnej części Strony w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Strony.
 8. Użytkownicy, którzy udostępniają na Stronie informację, co do której prawa autorskie przysługują osobom trzecim, biorą na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na redagowanie, modyfikowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie tej informacji. Użytkownicy ponoszą wszelką odpowiedzialność za dowolne szkody, które powstają w wyniku udostępnienia na Stronie informacji, co do której prawa autorskie należą osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 9. Użytkownicy, którzy udostępniają na Stronie informację, co do której prawa autorskie przysługują im jako autorom, udzielają Stronie prawa do modyfikowania, kopiowania oraz rozpowszechniania tej informacji i wyrażają zgodę na jej wykorzystywanie przez innych Użytkowników.

 

 

comments powered by HyperComments